Ινστιτούτο Μέριμνα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Αρ. Αδείας Κ.Δ.Β.Μ.: 202168085), συμμετέχει ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης στη δράση που περιγράφεται.

Ελλάδα 2.0 Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€

Έχετε αριθμό ΚΑΥΑΣ για τον Β’ κύκλο της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα»?

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες και στην συνέχεια επιλέξτε το πρόγραμμα κατάρτισης της επιλογής σας μέσω του συνδέσμου του voucher.gov.gr που θα βρειτε παρακάτω.

Τα προγράμματα του B' κύκλου κατάρτισης δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα» για 30.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, έχουν ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:

 • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων ωφελούμενων διάρκειας 50 – 200 ωρών, που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης
Συμμετοχής»
για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, για κατάρτιση μέσω των
Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.
, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν
κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Εχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).


Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο γυμνασίου ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη
αναγνώρισης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή των ωφελουμένων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ως 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).
Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως
εξής:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% τουσυνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης (training voucher) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

 • Στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.
 • Στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
 • Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.


Παράλληλα το πρόγραμμα θα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εντάσσεται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου.
 • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.,
 • Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
 • Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.,
 • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
 • Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα πολιτισμού προς τους πολίτες.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου
 2. Online Branding και Επικοινωνία
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 4. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 5. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 8. Κυκλική Οικονομία
 9. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 10. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης έως 200 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

i. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:► Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτούς.
Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια, δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.


ii. Συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης συμμετοχής


iii. Επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf.
Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου.


iv. Ολοκληρώνετε την αίτηση σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να “διαφυλάξετε” την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.


Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει,
από την 18/10/2023 και ώρα 14:00 και παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των
προβλεπόμενων θέσεων
.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται αυτόματα, από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, όσον αφορά στο κριτήριο της ανεργίας και το ηλικιακό κριτήριο. Οσοι άνεργοι κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων. Η ένταξη των ωφελουμένων στο Μητρώο θα γίνεται με αποφάσεις Διοικητή που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών που θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.


Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους (έως 30.000), που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής (ΚΑΥΑΣ) των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ανεργία και ηλικία), οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Θα προηγηθεί ανακοίνωση της Δ.ΥΠ.Α για την ημερομηνία της έναρξης επιλογής προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω του ότι δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω ελλιπών προσόντων για την παρακολούθηση του προγράμματος που επέλεξε, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για άλλη μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω μη υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για όσες φορές συμβεί αυτό. 

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,”Ελλάδα 2.0″, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.


Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δυο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), εάν είστε άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να διατηρήσετε το δελτίο ανεργίας σας ΜΟΝΟ εφόσον πληροίτε και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση) και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και έχετε δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.ΥΠ.Α. θα αναρτήσει επίσης την παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της https://www.dypa.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (https://greece20.gov.gr/).

Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

 

 • Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.
 • Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
 • Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
 

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. του

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:


α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.


β) Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση.


Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης. 

Η πρόσκληση που δημοσιεύει η Δ.ΥΠ.Α καθορίζει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. ‘Οταν ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr , ο αιτών θα λάβει έναν μοναδικό, προσωπικό αριθμό (ΚΑΥΑΣ) τον οποίο χρειάζεται να αποθηκεύσει γιατί με βάση αυτόν θα μπορέσει να εντοπίσει το αποτέλεσμα της αίτησής του όταν ανακοινωθεί το Μητρώο Ωφελουμένων (Α΄φάσης), στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr.

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης πόσο μάλλον και η απόκτηση πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρεση απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή τους στην διεύρυνση των γνώσεων καθώς και στην απόκτηση νέων. Τέλος η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάσταση συνολικά προσδίδει ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Πληροφορίες για την διαδικασία επιλογής προγράμματος.

Για να επιλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την είσοδό σας με τα στοιχεία του TAXISNET στον σύνδεσμο του voucher.gov.gr που θα βρείτε παρακάτω:

1. Αρχικά επιλέγετε την Περιφέρεια -->(Αττικής),
2. Στην συνέχεια επιλέγετε την Θεματική Κατηγορία και την Θεματική Υποκατηγορία (Τα στοιχεία ανάλογα με το μάθημα, θα τα βρείτε παρακάτω),
3. Έπειτα το τίτλο του προγράμματος και τέλος
4. Ως πάροχο κατάρτισης επιλέγετε το Ινστιτούτο Μέριμνα.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τίτλος Προγράμματος: Βασικες ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
Θεματική κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματική Υποκατηγορία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Πάροχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ

Τίτλος Προγράμματος: Online Branding και Επικοινωνία
Θεματική κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματική Υποκατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING
Πάροχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ

Τίτλος Προγράμματος: Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Θεματική κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματική Υποκατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πάροχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ

Τίτλος Προγράμματος: Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
Θεματική κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματική Υποκατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Πάροχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ

Previous slide
Next slide
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αρ. Αδείας Κ.Δ.Β.Μ.: 202168085
Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος,
Αθήνα Τ.Κ.: 173 43 (Έξοδος σταθμού ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 97 34000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Το Κ.Δ.Β.Μ. Ινστιτούτο Μέριμνα συλλέγει κατ’ αίτησή σας και επεξεργάζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχει εκπαιδευτικές ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο επιθυμητό πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση του οικείου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για όσο χρόνο ορίζει η οικεία δημόσια πρόσκληση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Το Ινστιτούτο Μέριμνα Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον δηλώσετε ανωτέρω τη συγκατάθεσή σας, θα συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας, επιδοτήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε και αζημίως.

©2022 Ινστιτούτο Μέριμνα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος | www.merimnaseminars.gr

Λάβαμε επιτυχώς
τα στοιχεία σας.

Έχουμε στείλει ήδη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο email σας, για την συνέχιση της διαδικασίας.