Εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης

Αρ. Αδείας Μητρώου 2101624
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΗΠ 254

ΕΚΛΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ειδικό
Πρόγραμμα
Τηλεκατάρτισης

Με πιστοποίηση για επιστήμονες

και εκπαιδευτικό επίδομα

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής ίσχυε μέχρι 25 Απριλίου 2020. Οι Εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.

το Ειδικό Πρόγραμμα
Τηλεκατάρτισης;

Σκοπός της δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

  • Επίδομα 600€
  • Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
  • Καταβολή άμεσα σε 2 δόσεις (400€ +200€ )

Σε επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες από τους ακόλουθους
6 βασικούς κλάδους και συγκεκριμένα σε:

  • οδοντιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  • Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
  • συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  • μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • οικονομολόγους, λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα:

o Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό
νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες
την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς
οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία
συμμόρφωση και πρότυπα
o Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
o Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
o Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
o Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
o Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
o Διαδικτυακή συνεργασία.

o Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
o Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
o Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
o Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
o Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
o Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών
Προσφορών
o Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
o Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
o Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

o Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
o Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
o Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
o Ηέννοιατου Search Engine Optimization
o Ηλεκτρονικέςσυναλλαγές
o Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών
συναλλαγών
o Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

o Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
o Επεξεργασία κειμένου
o Υπολογιστικά Φύλλα
o Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
o Παρουσιάσεις
o Βάσεις Δεδομένων

o Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
o Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το
δημόσιο
o Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
o Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
o Η έννοια της τηλεργασίας
o Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

o Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
o Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
o Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
o Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
o Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
o Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
o Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
o Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
o Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
o Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
o Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
o Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
o Σύστημα διαχείρισης Συνεργασία
o Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
o Υπηρεσίες Διαδικτύου
o Ασφάλεια Πληροφοριακτιρίου – BMS

o Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
o Υπηρεσίες Διαδικτύου
o Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
o Διαδικτυακή Συνεργασία
o Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου,
Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
o Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις,
Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική
Επεξεργασία)
o Πρακτικές DEVOPS 

o Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
o Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
o Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
o Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
o Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
o Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
o Υπηρεσίες Διαδικτύου
o Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
o Διαδικτυακή Συνεργασία
o Πληροφορικός Γραμματισμός
o ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

o Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα
επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και
νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
o Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι
διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας
και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
o Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο
νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
o Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη
λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
o Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών
υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
o Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της
φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

o Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
o SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
o Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
o Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
o Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
o Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
o Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
o Mobile εφαρμογές

Συνεργαζόμενα Εγκεκριμένα (Ο.Σ.Τ.Κ.) Συστήματα Τηλεκατάρτισης

1. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Διάλεξε τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο email που θα λάβεις
3. Ολοκλήρωση εγγραφής - Έναρξη τηλεκατάρτισης

ΕΚΛΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Search merimnaseminars.gr/programma-katartisis