Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για Ανέργους 30–49 ετών

με Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€

Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €.

 • 1.000 € επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (200 ώρες Χ 5,00 ευρώ/ώρα)
 • 1.520 € επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4,00 ευρώ/ώρα)

Αντικείμενο της Δράσης

Αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης.

Αφορά συνολικά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας από 30 μέχρι 49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
 • Υγείας – Πρόνοιας
 • Τουρισμού και Επισιτισμού

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των ως άνω κλάδων αιχμής,
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

1. Κλάδος Επιχειρήσεων Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

• Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
• Εργασίες Μόνωσης
• Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 41, 42, 43, 26, 27)

2. Κλάδος Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

• Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
• Επαγγελματίας Καθαριστής
• Λινοθηκάριος
• Οροφοκόμος

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 86, 87, 88)

3. Τουρισμός / Επισιτισμός

• Σερβιτόρος
• Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
• Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
Οριζόντιες Ξενόγλωσσες
• Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 56.1, 56.30, 55.1)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Φωτογραφία κάρτας ανεργίας
 4. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού σας με αντίστοιχη φωτογραφία Βιβλιαρίου ή web banking που θα είσαστε εσείς το πρώτο όνομα δικαιούχου
 5. Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 6. Εκκαθαριστικό έτους 2019
 7. Βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς (αν υπάρχει)
 8. Αίτηση συμμετοχής (επισυναπτόμενο αρχείο).
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια,
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (επισυναπτόμενο αρχείο).

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
 3. Επαγγελματική Εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, ώστε να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία αίτησης συμμετοχής, καθώς και για να λάβετε τα έγγραφα Δήλωσης Συμμετοχής, για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Νέο Voucher ανέργων ετών 30-49 σε κλάδους αιχμής

Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές Δεξιότητες Κλάδων Αιχμής

Πρόσκληση Κατάρτισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Το Ινστιτούτο Μέριμνα Ε.Ε. συλλέγει κατ’ αίτησή σας και επεξεργάζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχει εκπαιδευτικές ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο επιθυμητό πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση του οικείου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για όσο χρόνο ορίζει η οικεία δημόσια πρόσκληση.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ινστιτούτο Μέριμνα Ε.Ε., εφόσον δηλώσετε ανωτέρω τη συγκατάθεσή σας, θα συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας, επιδοτήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε και αζημίως.

Xρησιμοποιούμε Cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας .

Join us for

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξιμες ειδικότητες
α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ (μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών)

 • 41 Κατασκευές Κτιρίων
 • 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού
 • 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες


Ειδικά για την ειδικότητα: α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
επιλέξιμοι είναι και οι παρακάτω ΚΑΔ:

 • 10 Βιομηχανία τροφίμων
 • 11 ποτοποιία
 • 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
  o Σκευασμάτων
 • 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
  o εξοπλισμού
 • 26 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
  προϊόντων
 • 27 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
  o ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • 31 Κατασκευή επίπλων
 • 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 • 37 Επεξεργασία λυμάτων
 • 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • 45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 • 85 Εκπαίδευση
 • 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Join us for

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες
α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ)

 • 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

Join us for

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες


α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ)

 • 55 Καταλύματα
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
  υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Λάβαμε επιτυχώς
Το αίτημά σας.

Παρακαλώ, ελέγξτε το e-mail σας για τις σχετικές οδηγίες και τα απαραίτητα αρχεία που σας έχουμε ήδη στείλει.