Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ασκεί επιτελικό έργο για το σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής ΔΒΜ, τη διαμόρφωση των σχετικών κανόνων, την εποπτεία της εφαρμογής τους, τον συντονισμό του συστήματος διοίκησης της ΔΒΜ και την εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με όλους τους φορείς διοίκησης, αλλά και με τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίου συνεκτικού πλαισίου παροχής υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμων σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες υπηρεσιών ΔΒΜ, οι οποίες θα πιστοποιούνται και θα διασυνδέονται μέσα στο σύστημα τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Οι δομές που αναδεικνύονται στη Διά Βίου Μάθηση είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η οποία διαχωρίζεται σε αρχική και συνεχιζόμενη, και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

buttonpis

Ινστιτούτο Μέριμνα – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Κωδικός 202168085

Ινστιτούτο Μέριμνα – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1
Κωδικός 2101624

Τροποποίηση

Άδεια – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠ

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Merimna Institute is committed to protecting your privacy. The process of personal data collecting is consistent with the GDPR.

Log in with your credentials

Forgot your details?